Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu
Borys Szlichta

Najnowsze licytacje

    Zasięg terytorialny Kancelarii

    Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (kancelaria znajduje się na obszarze Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu), z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy oraz w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

    Prawo wyboru nie dotyczy również spraw: o osobiste doręczenie bezpośrednio adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych i innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty albo stwierdzeniem, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd w trybie art. 139'1 § 1 kpc oraz czynności zmierzających do ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania adresata na zlecenie sądu oraz powoda.

    Właściwość terytorialna komornika obejmuje swoim obszarem: